Return to site

Ameriški dollar (USD) kot orožje

Zmanjševanje vloge in pomena

LOČITEV OD USD

Vedno bolj so glasni in jasni pozivi, k implementaciji multipolarnega monetarnega sistema. Nekateri strokovnjaki pravijo, da se yuan lahko uveljavi kot ena od vodilnih valut, vendar mora Kitajska še marsikaj postoriti, da bi se uveljavitev yuana uresničila.

Kitajska

Kitajska je pred 10 leti, v času finančne krize, lansirala zelo ambiciozen ločitveni proces.

Cilji so bili in so še:

· bistveno povečati delež yuana v trgovanju s tujimi valutami,

· povečati delež yuana v rezervah tujih valut,

· imeti finančni sistem neodvisen od USD.

Z dosego teh ciljev bi se bistveno zmanjšal riziko valutnih tečajev za kitajska podjetja, kitajska izpostavljenost nihanjem USD likvidnosti in vmešavanje ZDA vlade (politike) v kitajski gospodarski sektor.

Da bi Kitajska dosegla te cilje, so predvsem tuji investitorji zahtevali, da Kitajska uvede bolj fleksibilno trgovanje z yuanom in da olajša možnosti tujega investiranja in bančništva. S temi ukrepi bi se povečalo zaupanje trga v stabilnost yuana. Kitajska je svoj finančni instrument oil futures denominirala v yuanu, razvila svoj plačilni sistem, liberalizirala je dostop do trga kapitala, da bi povečala privlačnost yuana kot rezervne valute. Kitajska centralna banka intenzivno eksperimentira s kriptovalutami.

Kitajska je v veliki meri odpravila ovire za trgovanje z Rusijo, s čimer bo bolj zagotovo dosežen cilj USD200 milijard trgovinskega prometa do leta 2024.

Podatki iz oktobra 2019 kažejo, da cilji niso bili doseženi; delež v trgovanju je 4% (USD 88%), delež v rezervah tujih valut 2% (USD približno 60%), vendar se deleži rahlo povečujejo.

Rusija

Tudi Rusija si prizadeva zmanjšati vpliv USD na rusko gospodarstvo. Cilj Rusije je ločiti se od USD do leta 2024. Njen največji problem je nestabilna vrednost rublja, saj Rusija uporablja plavajoči menjalni tečaj. Hkrati pa mora Rusija tudi intenzivno začeti razvijati svoj finančni trg. Naj naštejem nekaj ukrepov, ki naj bi pripomogli k dosegu tega cilja:

· Ruski izvozniki, ki bodo uporabljali rublje namesto dolarjev, bodo deležni davčnih olajšav, dobili bodo hitrejša povračila DDV-jev. Razvili so plačilni sistem, ki preferira plačilo v rubljih za ruske najbolj popularne dobrine, npr. nafta, plin, orožja. Rusija je razvila transferni sistem (SPFS), katerega ZDA ne morejo kontrolirati. Rusija je izdala svoje kreditne kartice MIR in spodbuja njihovo uporabo namesto VISA in MasterCard. Ruski National Paymen Card System je prevzel upravljanje transakcij z VISA in MasterCard na operativnem nivoju.

· Ruska centralna banka je prodala v letu 2018 velik delež USD (USD101 milijarde v letu 2018) iz svojih rezerv in ga nadomestila z yuanom, evrom in yenom. S Kitajsko se je dogovorila, da bosta medsebojno trgovanje izvajali v svojih nacionalnih valutah. Rusija je izdala državne obveznice denominirane v yuanih, v letu 2020 planira izdati državne obveznice denominirane v evrih in yuanih.

BRICS

Nista samo Kitajska in Rusija usmerjeni v ločitev od USD, temveč tudi druge države, kot npr. Brazilija, Indija, Južna Afrika. Naštete države tvorijo skupnost BRICS.

BRICS že deset let razvija medsebojne odnose: ekonomske, kulturne, politične. BRIC je bil ustanovljen leta 2006; Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski se je leta 2010 priključila se Južna Afrika. Deluje na principih: suverenost držav članic, medsebojno spoštovanje enakopravnosti držav, poštenost in pravičnost v medsebojnih odnosih. V Ruskih medijih občasno navedejo da je BRICS novo gibanje neuvrščenosti.

BRICS države predstavljajo 42% svetovne populacije in ustvarijo približno 23% svetovnega BDP. V zadnjih 10 letih so prispevale vsaj polovico k rasti globalne ekonomije. Skupni BDP BRICS-a je večji od BDP držav kluba G7.

Posamezne države so velik in vpliven igralec v svojih regijah, ampak Evropa in ZDA jim na vse načine branijo pristop k vodilnim pozicijam v globalnih finančnih institucijah.

Učinkovito BRICS medsebojno sodelovanje na področjih (izobraževanje, varnost, demografske spremembe, klimatski izzivi, javni dolg, digitalne tehnologije, energija) jim bo omogočilo zagotoviti rast BDP precej neodvisno od globalnih vplivov in bolj dinamično odzivanje na globalne probleme (npr. trgovinski protekcionizem, dostopnost do ZDA trga).

Članice BRICS so na predlog Rusije sprejele dogovor o denominaciji medsebojne trgovine v nacionalnih valutah namesto v USD.

Rusija, Indija in Kitajska so se odločile povezati transferne sisteme, da bi se izognile uporabi SWIFT-a (the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Rusija bo svoj sistem SPFS (System for Transfer of Financial Messages) povezala s kitajskim medbančnim transfernim sistemom CIPS. Indija še nima svojega transfernega sistema, zato bo kombinirala rusko centralno bančno platformo z domačim sistemom, ki je v razvoju. Evroazijska gospodarska unija (EAEU) sodeluje z Rusijo pri pripravi tehničnih pogojev za priključitev na SPFS. Iran se je oktobra 2019 tudi priključil EAEU z namenom razvoja skupne alternative SWIFT-u. Povezani transferni sistemi naj bi delovali na eni platformi.

Investiranje v različne projekte podpira New Development Bank (NDB). NDB ima sedež v Šanghaju in je bila ustanovljena leta 2014. Njen ustanovni kapital znaša približno USD100 milijard, izdaja finančne instrumente v lokalnih valutah držav BRICS-a. NDB ima v svojem portfelju 42 projektov v skupni vrednosti USD11,6 milijard.

NDB izvaja tudi prenos znanja o financiranju, dolgoročnih kreditih, bančnih omejitvah.

Zagotavlja financiranje infrastrukturnih in trajnostno razvojnih projektov v državah v vzponu. NDB je odprla Evroazijski regionalni center v Moskvi in planira odprtje pisarn tudi v drugih ruskih mestih. NDB ima že odprte pisarne v Južni Afriki in Braziliji.

RAZLIČNOST PRISTOPA K ZMANJŠEVANJU VLOGE USD

Ko spremljamo dogajanje na področju valut opazimo, da se strokovnjaki strinjajo, da je obstoječi monetarni sistem potrebno spremeniti v multipolarni sistem, kjer bodo države imele enakopravno vlogo v mednarodnih finančnih institucijah. Menijo, da je potrebno spremeniti hierarhijo valut oz. zmanjšati/ukiniti vpliv USD na ostale valute. Niso si enotni, kakšen naj bo denar v tem novem monetarnem sistemu in kakšna naj bo hierarhija denarja. S tem v zvezi so najbolj pogosta vprašanja: 1. kdo je izdajatelj denarja, 2. vloga določene valute kot krovne valute.

Za lažje razumevanje izrazoslovja sem pripravila tabelo:

 

Kdo je izdajatelj denarja

Na primeru Švice je možno od leta 1905 do leta 2010 (Vir: predavanje g. Huber-a) dobro videti, kako je denar, ki ga kreirajo banke, počasi prevzemal dominantno vlogo v strukturi razpoložljivega denarja. Po nekaterih ocenah centralne banke izdajo samo še približno 3% vsega denarja v obtoku.

Pri iskanju načina povečanja vpliva denarja centralne banke, zasledimo lahko dva trenda. Nekatere korporacije hočejo uveljaviti svoje valute kot globalne valute (npr. LIBRA, FRACS) in s tem eliminirati vlogo centralne banke. Hkrati pa vsaj 17 do 19 centralnih bank na operativnem nivoju že eksperimentira z izdajo svojega denarja v digitalizirani obliki in pogosto po principu suverenega denarja.

 

Pri uporabi denarja je izjemno pomembno, da uporabniki in potencialni uporabniki denarja zaupajo v denar kot menjalno sredstvo in sredstvo ohranitve vrednosti. Prav zato mnogi menijo, da bo v tej »bitki« valut prevladal (digitalni) denar centralnih bank, ker za centralnimi bankami stojijo vlade, ki so izbrane na volitvah.

Vloga določene valute kot vodilne valute in vloga centralne banke

Pojavljajo se predlogi, da bi MMF monetariziral SDR (Special Drawings Right) in dodelil SDR vlogo rezervne valute. Ta predlog ni bil dobro sprejet pri članicah MMF.

Obravnavan je tudi predlog, da bi se ustanovila globalna umetna hegemonistična rezervna valuta (Synthetic Hegemonic Currency). Ta valuto bi upravljale povezane centralne banke in bi temeljila na digitalnih valutah centralnih bank, s čimer bi nadomestili vodilni USD kot rezervno valuto.

Glede nacionalnih valut se pogosto pojavi mnenje, da bi lahko kitajski yuan prevzel vlogo vodilne rezervne valute, vendar ne vidijo, da bi prišlo do te menjave v kratkem. Omenjajo tudi, da je evro še najbolj pripravljen za zamenjavo USD kot rezervne valute, a EU noče prevzeti stroškov, ki so povezani s tem. EU ni pripravljena izdati dovolj obveznic za financiranje lastnih potreb, torej ne bo izdala obveznice za financiranje potreb preostalega sveta.

Glede korporativnih digitalnih valut (npr. Libra) pa mnogi menijo, da je še preveč nedorečenih elementov takega sistema, da bi lahko bile vzete v ozir kot rezervne valute.

Usklajenost vladnih politik in centralne banke ni sama po sebi umevna. Že skorajšnji ukrep centralne banke v Sloveniji glede zaostritve kreditnih pogojev je dobra ilustracija neusklajenosti vlade in centralne banke.

Kljub tej neusklajenosti pa obstajajo mnogi zagovorniki, ki pravijo, da bo bodoči denar v obtoku denar centralne banke oz. da bo centralna banka bistveno zmanjšala vpliv banki pri izdaji denarja v obtok. V teh okoliščinah g. Huber predpostavlja, da imajo centralne banke na izbiro štiri možne oblike suverenega digitalnega denarja:

1. denar na računu v centralni banki:

a.) direktni dostop uporabnikov do denarja na njihovih računih v centralni banki (primer švedske e-krone)

b.) indirektni dostop preko računov, ki jih za potrebe transakcije upravljajo podjetja za plačilne storitve

2. kriptovaluta centralne banke

a.) Kriptokovanci centralne banke (kot analogija materializiranemu denarju)

b.) Umetna oz. indirektna digitalna valuta centralnih bank. Npr. stabilni kovanci (stablecoins), ki bi jih izdale e-monetarne institucije (npr. EU) v razmerju 1:1 z denarjem centralnih bank.

Področje valut, vrst, odnosov, vrednosti je zelo kompleksno. Mogoče spodnja slika (povzeta po BIS, 2017) dobro prikaže to kompleksnost.

Negotovosti je veliko, zagotovo pa smo udeleženi v družbenem eksperimentu spreminjanja monetarnega sistema in hierarhije nacionalnih valut.

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly