Return to site

Suvereni denar-Odgovor na kritike

Kritiki sistema suverenega denarja trdijo:

1.Razpoložljivost kreditov bi se zmanjšala, kar bi vodilo v deflacijo in recesijo.

Protiargument:

Količina suverenega denarja ni fiksna. Ni verjetno, da bi prišlo do pomanjkanja suverenega denarja, ki bi bil na razpolago za investiranje oz. posojila. Centralna banka bi lahko kadarkoli kreirala dodatni suvereni denar, da bi podprla ekonomsko aktivnost, doseganje ciljne inflacijske in zaposlitvene stopnje. Centralna banka bi tudi lahko direktno investirala suvereni denar preko svojega Investicijskega računa odprtega pri bankah.

2.Obrestne mere bi bile previsoke in nestabilne.

Protiargument:

Visoke obrestne mere nastanejo zaradi pomanjkanja razpoložljivega denarja. Ker je v točki 1 pojasnjeno, da ne bi prišlo do pomanjkanja suverenega denarja za investiranje, potem tudi ni razloga za visoke obrestne mere.

Prav tako že kar nekaj časa obstaja globalni trend nizkih oz. padajočih obrestnih mer. Ni verjetno, da bi prehod na suvereni denar povzročil nenadno bistveno povečanje obrestnih mer.

Ni nujno, da bi se obrestne mere na depozite na Investicijskih računih povečale potem, ko bi država umaknila svojo garancijo. Četudi bi se te obrestne mere povečale, ni jasno, ali bi banke stroške povečanih obrestnih mer v celoti prenesle na kreditodajalce ali pa bi delno tudi same prevzele te stroške preko zmanjšanja svoje stopnje profitabilnosti.

Četudi bi se obrestne mere bistveno povečale, bi centralna banka vedno lahko kreirala dodatni suvereni denar in tako vplivala na znižanje obrestne mere.

Na kreiranje obrestnih mer vpliva tudi percepcija investitorjev o tveganosti naložb. Če bi gospodarstvo zaradi uvedbe suverenega denarja bilo bolj stabilno, potem bi tudi investitorji smatrali investicije za manj tvegane in posledično bi se obrestna mera zmanjšala.

3.Kvazi denar (near monies) bi se pojavil v drugih delih finančnega sistema in centralna banka ne bi bila sposobna kontrolirati, katera finančna sredstva bi bila uporabljena za plačevanje.

Protiargument: Očitno je potrebno ločiti med denarjem kot hranilcem vrednosti in denarjem, kot plačilnim sredstvom.

Na primer, Denarni tržni sklad (Money Market Fund) vsebuje zelo likvidna sredstva kot so npr. gotovina, obveznice, zelo ne-tvegan kredit s kratkoročno dospelostjo. Tovrstni sklad poskrbi samo za transfer obstoječega bančnega depozita k posojilojemalcu. Obstajati bi moral plačilni sistem in subjekti, ki bi tak sklad (oz. deleže takega sklada) sprejeli kot plačilno sredstvo, kar pa ni zelo verjetno.

Prav tako bi pri kvazi denarju bilo potrebno uvesti pravilo 100% pokritja s suverenim denarjem. Alternativa temu ukrepu je obvezno jasno pojasnilo strankam, da kvazi denar ni varen in da je možno priti do investiranega suverenega denarja po principu prej prideš-prej dobiš (first come first serve).

4.Bančništvo v senci (shadow banking), (to je skupnost nereguliranih finančnih posrednikov), je bilo tisto, ki je povzročilo finačno krizo in ne banke.

Protiargument:

Obseg bančništva v senci se je povečal pred krizo 2007-2009 zato, ker veliki investitorji (npr. pokojninski skladi) niso imeli na trgu na razpolago dovolj državnih obveznic, s katerimi bi zmanjšali tveganost svojih naložb. Zato so te banke v senci začele kreativno ustvarjati raznovrstne »varne finančne instrumente« (glej predhodno besedilo o kreditnem balonu).Ker bi bil v sistemu suverenega denarja na Transakcijskem računu vsak depozit pri centralni banki povsem varen, bi se potrebo po »varnih finančnih instrumentih« bistveno zmanjšala. Ker bi suvereni denar na Transakcijskem računu bil neobrestovan, bi povpraševanje po bolj varnih finančnih instrumentih še vedno obstajalo, a v zmanjšani meri.

Banke v senci so bile zmožne kreirati »varne finančne instrumente« samo zato, ker so banke imele pravico in možnost kreirati denar.Ker sistem suverenega denarja odvzame bankam pravico kreirati denar, bi tudi banke v senci izgubile zmožnost ustvariti iluzijo »varnih finančnih instrumentov«.

5.Monetarizem, ker je sistem suverenega denarja samo bolj moderna oblika monetarnega sistema, ki bo v končni fazi škodljiv.

a)Monetarizem pravi, da je vzrok za inflacijo v monetarnem sistemu in ne v socio-ekonomskem sistemu.

Protiargument:

Sistem suverenega denarja ukinja bankam pravico kreirati denar, da bi se izognili negativnim socialnim, ekonomskim in okoljskim posledicam. Monetarizem pa trdi, da je potrebno kontrolirati kreiranje denarja, da bi lahko kontrolirali inflacijo.

b)Monetarizem se praviloma fokusira na upravljanje inflacije saj trdi, da vsako kreiranje denarja avtomatično vodi v inflacijo.

Protiargument:

Namesto te trditve, bo centralna banka s sitemu suverenega denarja s kreiranjem suverenega denarja zelo hitro vplivala na agregatno povpraševanje, ker le-to vpliva na ostale cilje monetarne politike (npr. inflacija, zaposlenost, stopnja rasti …).

c)Monetarizem ne razlikuje med denarjem, uporabljenim v realnem gospodarstvu ali denarjem, uporabljenim na finančnih trgih.

Protiargument:

Medtem ko sistem suverenega denarja pravi, da je kreiranje denarja lahko uporabljeno za doseganje tudi pozitivnih učinkov. Npr. za investiranje v infrastrukturo, zdravstveni sistem ipd.

d)Monetarizem pravi, da sta multiplikacijski model in obrestna mera obveznih rezerv zadostni orodji upravljanja kreiranja denarja pri bankah.

Sistem suverenega denarja trdi, da je v monetarizmu regulatorno nadziranje kreiranje denarja s strani bank neučinkovito (npr. obrestne mere obveznih rezerv) in da je multiplikacijski model zastarel. Zato zagovarja, da je potrebno na sploh bankam odvzeti pravico kreirati denar.

e)Monetarizem prav tako trdi, da zaloga denarja (na bančnih računih, privarčevani denar na računih strank) vpliva na inflacijo.

Sistem suverenega denarja bi se fokusiral na kreiranje denarja, s katerim bi se financirala nova potrošnja (oz. nakup novih sredstev). Vsekakor pa se ne bi ukvarjal z zalogami denarja (privarčevani denar na računih).

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly